Wymogi redakcyjne dla tekstów kierowanych do recenzji Do pobrania
 1. Termin przesłania (do nr 2/2018): 15.09.2018
 2. Liczba stron: 9-12, A4
 3. Marginesy: standardowe
 4. Rysunki: edytowalne, skala szarości
 5. Format tekstu: Times 12, odstęp 1,5
 6. Język publikacji: angielski (do recenzji dopuszczamy j. polski)
 7. Kolejność:
  Tytuł
  Imię i nazwisko autora
  Afiliacja autora
  Wstęp
  Cel i metoda
  Wyniki badań
  Dyskusja
  Podsumowanie
  Literatura
  Streszczenie (800-1000 znaków)
  Słowa kluczowe (3-5)
  JEL (2-3 kody)
  Dane do kontaktu z autorem

 

 1. Oświadczenie autora – zgłoszenie artykułu
 2. Dane do faktury
 3. Oświadczenie o współautorstwie
 4. Szablon artykułu
 5. Wymogi edytorskie
 6. Oświadczenie dotyczące korekty językowej i odpowiedzi na recenzje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja przestrzega zasad „ghostwriting” i „guest authorship”.

Redakcja czasopisma „Annals of Marketing Management & Economics” prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Zjawisko Ghostwriting występuje wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawniono udziału danej osoby jako jednego z autorów ani nie wskazano jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Zjawisko Guest authorship (honorary authorship) polega na tym, że udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał on miejsca, a mimo to wskazano ją jako autora lub współautora publikacji. Jest ono przejawem nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

 • Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.
 • Redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.). Jednakże główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo ujawnienia wykrytych przypadków nieuczciwości naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora.
(Opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).